Företagets kvalitétspolicy

Fastighetsskötsel AB har som målsättning att utföra drift och underhåll av fastigheter på ett sådant sätt som motsvarar och helst överträffar våra kunders uppställda krav och förväntningar.

 • Fastighetsskötsel AB skall arbeta affärsmässigt för att tillgodose våra kunders uppställda mål.
 • Vi skall alltid föra en öppen och effektiv kommunikation med våra kunder, hyresgäster, myndigheter, leverantörer, sidoentreprenörer och av våra kunder utsedda kontaktpersoner.
 • Våra hyresvärdar och deras hyresgäster skall uppleva att de får ett gott bemötande och att de skall erhålla adekvat information.
 • Vi skall kunna förutse, reagera på och motsvara våra kunder och deras hyresgästers behov av drift och underhåll.
 • Vi skall löpande kontrollera, dokumentera och rapportera avvikelser i våra kunders fastigheter.
 • Våra kunder skall uppfatta att kvaliteten av vårt arbete i verksamheten kontinuerligt förbättras.
 • Fastighetsskötsel AB skall i sitt arbete alltid tillse så att lagar, förordningar och föreskrifter följs.
 • Vår personal skall vara kompetent och engagerad inför sina arbetsuppgifter. Personalen skall även känna ett personligt ansvar för de arbetsuppgifter de har att utföra. Personalen skall kontinuerligt utbildas.
 • Alla serviceärenden skall dokumenteras i bolagets datasystem som skall ligga till grund för analys och uppföljning av serviceinsatser till våra kunder och för vår egenkontroll.
 • Vi skall ställa krav på att leverantörer, sidoentreprenörer och underentreprenörer behandlar kvalitets- och miljöfrågor i enlighet med våra kunders kvalitets- och miljökrav.
 • Våra medarbetare skall vara engagerade i vårt kvalitets- och miljöarbete.

2006-10-01/FS