Företagets miljöpolicy

Fastighetsskötsel AB skall följa aktuell miljölagstiftning. Vi skall kontinuerligt förbättra oss och upprätta, följa upp och utveckla nya miljömål i vårt arbete för en bättre miljö.

  • Vår målsättning är att använda leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som värnar om miljön.
  • Vi skall använda miljögodkända drivmedel och kemiska produkter.
  • Vi skall i vårt arbete använda material och utrustning med lång livslängd och med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi skall planera vårt arbete så att antalet transporter minskas utan att det påverkar vår verksamhet eller ger avkall på kvalitet.
  • Vi skall arbeta för att källsortering och återvinning blir en del av ett fungerande kretslopp.
  • Fastighetsskötsel AB skall se till att miljöarbetet efterlevs i hela företaget och att vår personal har god kännedom i miljöfrågor.
  • Vid inköp av nya motorfordon skall miljöhänsyn beaktas. Motorfordonen skall vara utrustade med avgasrening/katalysator samt vara miljöklassade.
  • Vi skall regelbundet följa upp och revidera våra övergripande och detaljerade miljömål.

2006-10-01/FS